Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel  1 – Verplichtingen Rijschool Cosma.
Onder leerling wordt verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door Rijschool Cosma. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan het invullen van het inschrijfformulier op onze website met kandidaat als opdrachtgever en Rijschool Cosma als opdrachtnemer of het mondeling overeenkomen van een inschrijving d.m.v. het invoeren van de persoonlijke gegevens in ons agendasysteem door de rijinstructeur of kandidaat zelf. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na het versturen van door de leerling ingevulde inschrijfformulier of mondelinge toezegging tot aan de schriftelijke opzegging van de inschrijving door de leerling of Rijschool Cosma als bedoeld in deze voorwaarden. De overeenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

Rijschool Cosma is verplicht er zorg voor te dragen:
1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

2. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkexamen) door Rijschool Cosma onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen of de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkexamen kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkexamen aan Rijschool Cosma heeft voldaan.

3. Dat de leerling die via Rijschool Cosma het praktijkexamen heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkexamen, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.

4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

Artikel  2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Rijschool Cosma wordt een wachttijd van 20 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs  te voldoen.

2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Rijschool Cosma telefonisch of per e-mail aan de instructeur of administratie te worden gedaan. De leerling kan van de administratie van Rijschool Cosma een schriftelijke bevestiging per e-mail verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Indien de leerling per email een rijles afzegt, dient er door de leerling een leesbevestiging van Rijschool Cosma overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt de leerling desalniettemin niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht in zin van artikel 6:75 BW sprake is, zoals een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2graad.

3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.

4. Het met Rijschool Cosma overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkexamen, na te komen.

5. De leerling dient bij het praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.

6. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Rijschool Cosma vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijschool Cosma hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Rijschool Cosma is verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.

8. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkexamen.

Artikel  3 – Betaling
1. Rijschool Cosma is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. Bij betaling in termijnen wordt bij het eerste termijn € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant/per pin voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor lespakketten.

3. Rijschool Cosma is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na het versturen van door de leerling ingevulde inschrijfformulier of mondelinge toezegging tot aan schriftelijke opzegging van de inschrijving door de leerling of Rijschool Cosma, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de overeenkomst met Rijschool Cosma schriftelijk te ontbinden.

4. Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.

5. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Rijschool Cosma niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Rijschool Cosma is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.

6. Rijschool Cosma zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Blijft betaling uit dan volgt:

 • 1e herinnering zonder verhoging;
 • 2e herinnering met een verhoging van € 25,-;
 • Indien betaling nog steeds uit blijft, volgt een laatste herinnering met opnieuw een verhoging van € 25,-.

Bij gebreke van tijdige betaling na twee herinneringen en een aanmaning, dan kan Rijschool Cosma de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Rijschool Cosma gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Rijschool Cosma in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Rijschool Cosma zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

7. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan Rijschool Cosma te betalen, is Rijschool Cosma gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. Rijschool Cosma dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel  4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen praktijkexamen)
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan Rijschool Cosma te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het praktijkexamen aan Rijschool Cosma hebben betaald, dan is Rijschool Cosma gerechtigd om het praktijkexamen te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan Rijschool Cosma te voldoen.

2. Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het praktijkexamen heeft de leerling recht op inzage in de administratie van Rijschool Cosma waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR of het CCV is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.

3. Indien het praktijkexamen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen voor rekening van de leerling.

4. Indien het praktijkexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het praktijkexamen aan Rijschool Cosma is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen voor rekening van Rijschool Cosma.

5. Rijschool Cosma is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het praktijkexamen integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel  5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Indien het CBR en CCV het praktijkexamen wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Rijschool Cosma de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Rijschool Cosma geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het praktijkexamen heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling  aan Rijschool Cosma betaald te worden.

2. Indien de leerling het praktijkexamen niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

3. Een familielid tot en met de 2graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het praktijkexamen zelf;

4. Een familielid tot en met de 2graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het praktijkexamen zelf;

5. Het lesvoertuig waarmee het praktijkexamen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

6. Het lesvoertuig waarmee het praktijkexamen dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR of het CCV wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is, zal Rijschool Cosma ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

Artikel  6 – Beëindiging van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de overeenkomst zowel door de leerling als Rijschool Cosma worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Rijschool Cosma mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de overeenkomst slechts beëindigen binnen 30 dagen na aankoop waarbij restitutie mogelijk is. Of de overeenkomst kan worden beëindigd om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door Rijschool Cosma betaalde kosten van praktijkexamen als in artikel 4 bedoeld, aan Rijschool Cosma te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal Rijschool Cosma het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren restitueren onder aftrek van de door Rijschool Cosma betaalde / voorgeschoten kosten van praktijkexamen als in artikel 4 bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten. Indien een leerling een inmiddels door hem/haar aangevangen pakket tussentijds heeft beëindigd en op het pakket een korting van toepassing is, blijft hij/zij het volledige lesgeld verschuldigd en heeft hij/zij geen recht op restitutie.

3. Rijschool Cosma kan de overeenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door Rijschool Cosma toegepast, onverminderd de in artikel 7 van deze overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.

4. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, al dan niet tegen gangbaar tarief, bij de instructeur die normaliter de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Rijschool Cosma wil volgen, informeert de leerling Rijschool Cosma direct na de proefles over zijn besluit en kost de proefles € 40,-.

Artikel  7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling
1. Bemiddeling:

 1. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem en Rijschool Cosma ter zake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
 2. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.

2. Geschillenregeling:

 1. De leerling kan, als de in lid 1 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als de leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem en Rijschool Cosma ter zake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
 2. De leerling dient het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 3. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is de leerling een vergoeding verschuldigd.
 5. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aantastbaar zijn, indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
 6. Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien de leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

Artikel  8 – Vrijwaring
1. Rijschool Cosma vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkexamen met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Cosma volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

3. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling Rijschool Cosma volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel  9 – Compact- en spoedopleiding
1. Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waar een intake verplicht is, is hij verplicht deze intake af te nemen. Deze intake wordt voor aanvang van rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan.

2. Wanneer de leerling kiest voor een compactopleiding dient hij het advies over de vervolgopleiding op te volgen welke voorkomt uit de tussentijdse toets of het proefexamen. Indien de leerling besluit het advies niet op te volgen of verzuimt deel te nemen aan de tussentijdse toets of het proefexamen, komt de éénmalige examengarantie te vervallen.

3. Indien de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat of geldig legitimatiebewijs waardoor de tussentijdse toets niet afgenomen kan worden, vervalt de éénmalige examengarantie.

4. Alle lessen uit het pakket dienen gevolgd te worden, en het gekozen (vervolg)pakket dient overeen te komen met het advies van de instructeur, wil de examengarantie van toepassing zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, vervalt het recht op examengarantie. Ook in geval van annuleren dienen de geannuleerde lessen te worden ingehaald wil de leerling aanspraak op examengarantie kunnen blijven maken.

Artikel  10 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op het inschrijfformulier worden door Rijschool Cosma verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Cosma: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij Rijschool Cosma aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel  11 – Wijzigingen algemene voorwaarden
Rijschool Cosma is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij Rijschool Cosma hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.rijschoolcosma-nijmegen.nl/algemene-voorwaarden.

 

banner

Uw naam (*)

Uw email (*)

Telefoonnummer (*)

Categorie (*)

Uw bericht

captcha

WAAR WACHT JE NOG OP ? KIJK SNEL EN BOEK HIER JE GRATIS PROEFLES…
Proefles